Bufet ZAZsmaczek | Zamów 41 278 72 38 lub 533 030 207

Menu

Statut ZAZ

Z dnia 20.12.2019 r.

I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Aktywności Zawodowej działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 24 lipca 2012 r. poz. 850. z późn. zm.), niniejszego Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz innych obowiązujących przepisy prawa.

 1. Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
  ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.
 2. Zakład Aktywności Zawodowej jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie
  i finansowo.

§ 2

Ilekroć w poniższych przepisach mowa o Zakładzie należy przez to rozumieć Zakład Aktywności Zawodowej.

§ 3

Siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej mieści się w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 21. ZAZ ma również oddziały zlokalizowane przy ulicy:

1) J. Słowackiego 12/2, 25-365 Kielce

2) Turystyczna 1A, 25-545 Kielce

II

Cele i zadania zakładu

§ 4

Zakład tworzy się w celu zatrudnienia osób w stosunku, do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Celem ZAZ jest:

 1. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zgodnie z Art. 29 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 721 z późn. zm.)
 2. zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności wytwórczo – usługowej zgodnie z następującymi PKD:
 4. 56.10A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 5. 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
 6. 90.03.Z – artystyczna działalność wytwórcza
 7. 58.19Z – działalność wydawnicza
 8. 31.40.Z – produkcja gier i zabawek
 9. 23.41.Z – produkcja ceramicznych wyrobów i zabawek
 10. 16.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z drewna
 11. 13.92Z – produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 12. 18.12Z – pozostałe drukowanie
 13. 32.99. Z – produkcja pozostałych wyrobów
 14. 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
  i targowiskach
 15. 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową
 16. 23.19.Z – produkcja i obróbka pozostałego szkła
 17. 32.13.Z – produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

§ 5

Do zadań realizowanych przez Zakład w szczególności należy:

1. Przystosowywanie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do życia
w otwartym środowisku poprzez przeprowadzenie rehabilitacji zawodowej oraz społecznej.

2. Udzielanie wsparcia w możliwie najpełniejszym wykorzystaniu indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych w celu osiągnięcia poprawy warunków funkcjonowania w społeczeństwie.

3. Opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej.

4. Prowadzenie działalności wytwórczo-usługowej oraz sprzedaży wytworzonych wyrobów oraz usług, przy czym:

– w ramach działalności wytwórczo-usługowej Zakład prowadzi obrót handlowy wyrobami wytwarzanymi przez pracowników, oraz świadczy usługi, w których się specjalizuje,

– z obrotu wyłączone są wszelkie wyroby wskazane w art. 29 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III

Struktura oraz organy Zakładu Aktywności Zawodowej

§ 6

Organami Zakładu są:

 1. Kierownik Zakładu.
 2. Zespół Programowy.

§ 7

 1. Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” powołuje Kierownika, który kieruje działalnością Zakładu.
 2. Do zadań Kierownika należy:
  1. kierowanie funkcjonowaniem Zakładu,
  1. sprawowanie nadzoru nad Zakładem,
  1. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
  1. powołanie Zespołu Programowego, w skład którego wchodzi personel Zakładu
    a także według potrzeb inni specjaliści niebędący pracownikami Zakładu,
  1. opiniowanie oraz zatwierdzanie IPRZS pracowników zaliczonych do znacznego
   i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  1. dokonywanie wraz z Zespołem Programowym corocznej analizy wyników prowadzonej rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników,
  1. dokonywanie wraz z Zespołem Programowym dla pracowników, którzy osiągnęli wystarczający poziom sprawności społecznej i zawodowej oceny możliwości i planu zatrudnienia u innego pracodawcy
  1. opracowywanie planu działalności wytwórczo-usługowej Zakładu,

3. Kierownik Zakładu działa w oparciu o:

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej.
 2. Statut Zakładu.
 3. Regulamin Organizacyjny Zakładu.
 4. Statut Stowarzyszenia ,,Nadzieja Rodzinie”

§ 8

Kierownik ZAZ na mocy pełnomocnictwa pełni rolę pracodawcy dla pracowników zatrudnionych
w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

§ 9

1. Zespół Programowy opracowuje, a Kierownik Zakładu zatwierdza, indywidualne programy rehabilitacji społecznej i zawodowej zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, służące osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym, które określają:

1) diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2) cel indywidualnego programu rehabilitacji i spodziewane efekty jego realizacji,

3) rodzaj planowanych działań i harmonogram ich realizacji;

4) terminy oceny postępów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji;

5) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu rehabilitacji.

2. Indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej są opracowywane z udziałem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, których te programy dotyczą.

3. Zespół Programowy dokonuje okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji,
w tym sprawności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także w miarę potrzeb modyfikuje programy, o których mowa w ust. 1.

4. W stosunku do osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które osiągnęły odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej, Kierownik Zakładu wraz z Zespołem Programowym przy udziale tych osób dokonuje oceny możliwości i opracowuje plan ich zatrudnienia u innego pracodawcy.

5. Na podstawie planu, o którym mowa w ust. 4, Kierownik Zakładu wspiera zatrudnioną osobę niepełnosprawną w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy, współpracując w tym zakresie
z właściwym dla miejsca zamieszkania pracownika urzędem pracy.

IV

Sprawozdanie roczne

§ 10

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Nadzieja Rodzinie” wraz z Głównym Księgowym Zakładu Aktywności Zawodowej zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności ZAZ.

V

Organizacja pracy Zakładu

§ 11

1. Praca osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach przystosowanych do ich potrzeb.

2. Do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej konieczne jest:

1) wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług przez osoby niepełnosprawne,

2) zabezpieczenie w surowce, materiały i narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności wytwórczo-usługowej

3) przystosowanie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację oraz pomieszczeń socjalnych.

2. Czas pracy zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,55 ale nie więcej niż 0,8 pełnego etatu.

3. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 60 minut dziennie i może ulec wydłużeniu do 120 minut dziennie na wniosek personelu rehabilitacyjnego zakładu.

4. Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie stanowi co najmniej 70% ogółu zatrudnionych. Pracownicy niepełnosprawni posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzających zaliczenie ich do:

1) znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

VI

Zakres praw i obowiązków pracowników

§ 12

1. Zatrudnieni w Zakładzie mają prawo do:

1) właściwego i bezpiecznego stanowiska pracy stworzonego zgodnie z przepisami BHP oraz przystosowanego do pracy osób niepełnosprawnych.

2) opieki medycznej oraz rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych podczas pobytu
w zakładzie,

3) wsparcia w przygotowaniu do życia w otwartym środowisku poprzez rehabilitację społeczną
oraz zawodową,

4) pomocy w przygotowaniu do pracy poza zakładem oraz wyrównania ich szans oraz możliwości
w nowym miejscu pracy,

5) pomocy w zaspakajaniu innych potrzeb w ramach możliwości Zakładu.

2. Zatrudnieni w Zakładzie mają obowiązek:

1) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do współpracowników i przełożonych,

2) wykonywania poleceń przełożonych,

3) odpowiedzialności za bezpieczeństwo własnego zdrowia, życia oraz higieny,

4) dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy i w zakładzie,

5) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

6) tworzenie atmosfery przyjaźni i koleżeństwa w zakładzie pracy,

7) dbałości o maszyny, urządzenia i narzędzia powierzone do wykonania pracy oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem.

§ 12

Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy zewnętrzne, obowiązujące w zakładzie regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne.

§ 13

Finansowanie działalności zakładu następuje z:

 1. Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. Środków pochodzących z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
 3. Środków z przychodów własnych oraz pochodzących od Organizatora Zakładu, darowizn, innych źródeł.
 4. Środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Aktywności Zawodowej

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Zakład przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Zakład gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.